PL20

Alle artikelen die onder Precisielandbouw 2.0 valllen.

Deelproject 6: Communicatie en kennisverspreiding

De resultaten uit dit Programma dienen zo breed mogelijk verspreid te worden. Jaarlijks vindt afstemming plaats tussen deelprojecten en vertegenwoordigers van geïnteresseerde leerstoelgroepen van universiteiten en specifieke lectoraten bij de HBO’s, het CoE en het CIV, om te zorgen dat resultaten doorstromen naar het onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij de scholen. Resultaten worden aangeleverd aan beheerders van de websites van Groen Kennisnet, KennisOnLine, lectoraat Precisielandbouw en www.precisielandbouw.eu. Partners communiceren daarnaast op beurzen en open dagen over resultaten van dit programma. Gestreefd wordt om op de jaarlijkse landelijke agro innovatie dag  resultaten van het programma life te presenteren.

Projectpartners:
•    Wageningen UR
•    ZLTO
•    CAH Vilentum Dronten

Coördinerende kennisinstelling Wageningen UR: PRI, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (trekker)

Deelproject 5: Ondersteunende ICT en Autonome navigatie, Strategische perceelsplanning

In dit deelproject wordt onderzocht op welke manier agrarische ondernemers hun perceelplanning strategisch kunnen optimaliseren. Hierbij wordt geografische perceelinformatie (ligging, grenzen, perceeleigenschappen) gecombineerd met aanvullende (randvoorwaarden stellende) ruimtelijke informatie (waterwinning, grondsoort, natuurgebieden, etc.) en Europese regelgeving zoals beschreven in het nieuwe Europese landbouwbeleid (CAP). De verzamelde kennis wordt geintegreerd in een methodiek, waarmee agrarische ondernemers kunnen worden geadviseerd.

Projectpartners:
•    ZLTO
•    Agrifrim Plant B.V.
•    Wageningen UR
•    Wageningen University, Departement Omgevingswetenschappen
•    HWodKa (telers)

Coördinerende kennisinstelling Wageningen UR: Alterra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (trekker) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelproject 4a1: Perceelkarakteristieken voor het inschatten van opbrengstpotentie van percelen en sturen van teeltmaatregelen (gras, mais en akkerbouw)

Het onderzoek in dit Deelproject richt zich op voedergewassen (gras en maïs) en akkerbouwgewassen (wintertarwe, aardappelen en suikerbieten). In het Deelproject wordt een methodiek ontwikkeld voor de validatie van de voorspellende waarde van de bodemkarakteristieken voor de opbrengst. Gestart wordt met het maken van een overzicht van bodemkarakteristieken die productievermogen kunnen bepalen. De karakteristieken op deze lijst worden zo mogelijk gerankt en/of geclusterd om te komen tot een minimale lijst, van bodemkarakteristieken die productievermogen goed voorspellen. Deze factoren zijn uiteindelijk ook de basis voor de analysetool en de zoneringsmodule.

Projectpartners:
•    ZLTO
•    Agrifirm Plant B.V.
•    Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V.
•    Wageningen UR

Coördinerende kennisinstelling Wageningen UR: PRI, LSR, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (trekker), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Deelproject 4a2: Perceelkarakteristieken voor het inschatten van opbrengstpotentie van percelen en sturen van teeltmaatregelen (boomteelt)

Het onderzoek in dit Deelproject richt zich op de boomteelt.  Doel is het ontwikkelen en toepasbaar maken van precisielandbouwtechnieken die inzicht geeft in de actuele bodemtoestand van een perceel en op basis waarvan maatregelen kunnen worden genomen en inzicht ontstaat in de opbrengstpotentie van het perceel. Voor bodemsensing wordt gebruik gemaakt van bestaande technieken (o.a. Veris, EM 38 MK2, satellietbeelden) om geo-gerefereerde informatie over fysische kenmerken van een perceel (OS, textuur, pH) in de vorm van een rapport, kaart en/of bestand aan te leveren. Deze informatie wordt gebruikt om apparatuur aan te sturen waarmee de gift aan meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen wordt afgestemd op de lokale bodemtoestand.

Projectpartners:
•    Boomkwekerij L.B. Ruijgrok v.o.f.;
•    M Willemsen & Zn. B.V.;
•    Handelskwekerij De Buurte B.V.;                 
•    V.O.F. Boomkwekerij Liwardi;
•    Mart van Dijk Boomkwekerijen B.V.;    
•    Boomkwekerijen Henri Fleuren B.V.;
•    Loonbedrijf De Tol Opheusden;    
•    Agrifirm Plant B.V.;
•    ZLTO

Coördinerende kennisinstelling Wageningen UR: PPO BBF, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (trekker)

Deelproject 3d: Online bemestingsadvies

Doel van dit deelproject is het ontwikkelen van een online bemestingsadvies op basis van nieuwe kennis en het combineren van recente databases en ICT. Real-time data van bodem, gewas en klimaat worden gebruikt om precieze bemestingsadviezen te geven. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op stikstofbijbemesting van zetmeelaardappelen en zomer- en wintertarwe.

Het is al geruime tijd bekend dat de efficiëntie van de toegediende N bij aardappelen kan worden verhoogd door de N gift te delen[1] en door de bijmestgift af te stemmen op de actuele gewasbehoefte[2]. Die behoefte hangt af van groeiomstandigheden als klimaat, N-mineralisatie in de bodem, eventuele uitspoelingsverliezen en de (potentieel) haalbare opbrengst op het perceel. Een hogere efficiëntie  wil zeggen: dezelfde opbrengst met minder N, hogere opbrengst met dezelfde hoeveelheid N, of een combinatie van beide.

Voor aardappelen heeft WUR een N-bijmestsysteem ontwikkeld waarbij aan de basis ongeveer 2/3 van de adviesgift wordt toegediend en waar rond 1 juli  de hoogte van de bijmestgift wordt vastgesteld op basis van een gewasreflectiemeting[2]. Uit de gewasreflectie kan de stikstofstatus van het gewas worden afgeleid. Deze wordt vergeleken met een streefwaarde  en vervolgens wordt een bijmestgift berekend. Met dit systeem wordt gemiddeld 10% N bespaard (in sommige jaren: 20%) zonder dat de opbrengst minder is.

Bovengenoemd systeem wordt op dit moment niet op grote schaal toegepast, mogelijk omdat telers opzien tegen aanschaf en onderhoud van een gewasreflectiesensor en het verwerken van de data. In dit deelproject wordt het mogelijk gemaakt om de gewasreflectiemeting uit te voeren met een UAV (“drone”) en de verwerking van de data tot een N-bijmestadvies uit te voeren via Akkerweb. De teler kan het advies via Akkerweb downloaden als taakkaart voor de kunstmeststrooier.

In 2016 is met een drone gevlogen boven N-trappen proeven in Lelystad en Valthermond. Op basis van deze gegevens is een ijklijn opgesteld waarmee het drone-beeld vertaald kan worden naar actuele N–opname door het gewas. Tegelijkertijd is de NBS app op Akkerweb aangepast zodat deze drone-beelden met zeer hoge resolutie verwerkt kunnen worden. Daardoor kunnen Nederlandse telers van consumptie- en zetmeel-aardappelen nu een drone-vlucht bestellen voor een bepaalde dag en de daarop volgende dag het bijmestadvies uitvoeren.

Dit jaar (2017) worden nogmaals drone-vluchten boven een N-trappen proef in Lelystad uitgevoerd, om zowel de ijklijn als de omrekening van N-opname naar advies verder te verfijnen.

projectpartners:
•    Agrifirm Plant B.V.
•    Wageningen UR

Coördinerende kennisinstelling Wageningen UR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (trekker).

 

Dit project is een vervolg op het project "Precisiebemesting Aardappelen" waarvan de resultaten ook op deze website zijn te vinden.


Het proces van vliegen, advies berekenen en advies uitvoeren wordt hieronder in de Figuren 1 - 4 geïllustreerd.

Figuur 1: In deze figuur is de chorophyl index (CI) te zien die op 13 juni 2017 op een perceel zetmeelaardappelen is gemeten. Het gaat hier om
                een perceel op dalgrond waar op 10 april aardappelen van het ras Axion zijn gepoot.Figuur 2: In deze figuur is de CI omgerekend naar N-opname.Figuur 3: In deze figuur is het bijmestadvies te zien dat is berekend aan de hand van de gegevens van het perceel en actueel weer.Figuur 4: In deze figuur is de taakkaart voor de kunstmeststrooier te zien, waarbij het advies is omgerekend naar een kunstmestgift aan de hand van
                het N-gehalte van het gekozen product.

 

In het onderstaande YouTube filmpje ziet u het bijbemesten van aardappelen met behulp van een Kverneland strooier (bovenste deel van het scherm)
gebaseerd op een Akkerweb taakkaart (onderste deel van het scherm) verkregen met een Yara NSensor scan.

 
Referenties
:

  1. Vos, J. Split nitrogen application in potato: effects on accumulation of nitrogen and dry matter in the crop and on the soil nitrogen budget. Journal Of Agricultural Science 133, 263-274 (1999).
  2. Van Evert, F. K. et al. Using crop reflectance to determine sidedress N rate in potato saves N and maintains yield. European Journal of Agronomy 43, 58-67, doi:10.1016/j.eja.2012.05.005 (2012).

 

Go To Top